สหวิทยาเขตบางกลางท่าว ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

อัลบัมทั้งหมด

การประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 9

ประชุมทางไกลปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom

การประชุมวิชาการและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 19 มีค 64

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตรวจเยี่ยม ร่วมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ร่วมวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สหวิทยาเขตบางกลางท่าว

ค่ายวิชาการ (อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน STEM) ระดับชั้น ม.6 และม.3

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาคคุณภาพการศึกษา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

สหวิทยาเขตบางกลางท่าวเข้าร่วมประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสมาชิกสหวิทยาเขตบางกลางท่าว

ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางกลางท่าว